22-680 Lubycza Królewska ul. Szkolna 2   tel. 084 6617041

Aktualności

Historia Lubyczy

Izba Muzealna

O szkole

Kierunki kształcenia

Dyrektorzy i nauczyciele

Biblioteka

Internat

Warsztaty szkolne

Galeria

Rekrutacja

Statut Szkoły

Sport i turystyka

 

Plan lekcji

 

Zajęcia pozalekcyjne

 

Projekty

 

Do pobrania

 

Przetargi i zamówienia

Aktualności


S T A T U T
ZESPOŁU   SZKÓŁ   NR  6
im. prof. Czesława  Kanafojskiego
w  LUBYCZY  KRÓLEWSKIEJ

Statut opracowano na podstawie:

-       ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r.
Nr 256, poz. 2572 z późniejszymi zmianami),

-       ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2003 r.
Nr 118, poz. 1112 z późniejszymi zmianami),

-       ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości
i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2007 r. , Nr 70, poz. 473
z późniejszymi zmianami)

-       ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii
(Dz. U. z 2005r. Nr 179, poz. 1485 z późniejszymi zmianami)

-       Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z 18 kwietnia 2002 r.
w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. Nr 46, poz. 432 ze zmianami)

-       przepisów wykonawczych do ww. ustaw

 Szczegółowe informacje w pliku statut.pdf

zs6lubycza@op.pl