22-680 Lubycza Królewska ul. Szkolna 2   tel. 084 6617041

Aktualności

Historia Lubyczy

Izba Muzealna

O szkole

Kierunki kształcenia

Dyrektorzy i nauczyciele

Biblioteka

Internat

Warsztaty szkolne

Galeria

Rekrutacja

Statut Szkoły

Sport i turystyka

Plan lekcji

Zajęcia pozalekcyjne

 

Projekty

 

Do pobrania

 

Przetargi i zamówienia

 

Aktualności


ZESPÓŁ SZKÓŁ Nr 6 w Lubyczy Królewskiej

22-680 Lubycza Królewska, uL. Szkolna 2  TEL/FAX  84/66 17 041

INFORMACJA O WYNIKU POSTĘPOWANIA W DRODZE LICYTACJI

NA SPRZEDAŻ SPRZĘTU

podstawa prawna § 8 ust. 1 i § 9 ust. 1 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 21 maja 2010 r. w sprawie sposobu i trybu gospodarowania składnikami majątku ruchomego, w który wyposażone są jednostki budżetowe ( Dz.U. Nr 114, poz. 761 z 2010 r. )

1.Wyniki przetargu z  dnia 17.12.2013 r. :

Lp.

Nazwa sprzetu

Rok produkcji

Cena wywoławcza

wadium

Wysokość postąpienia

Sprzedano za kwotę

1.

samochód dostawczy FS Żuk A16

1990

900 zł

90 zł

10 zł

-

2.

samochód osobowy Fiat 126P 650

1992

450 zł

45 zł

10 zł

470 zł

3.

kombajn zbożowy Bizon Super ZO56 z kabiną

1988

     7 400 zł

740 zł

80 zł

7480 zł

4.

kombajn do zbioru ziemniaków Anna Z-644

1977

6 200 zł

620 zł

70 zł

-

5.

rozsiewacz nawozów i wapna RCW – 3

1985

600 zł

60 zł

10 zł

 

610 zł

 

6.

prasa zbierająca Z 223 zaczepiana

1988

1 300 zł

130 zł

20 zł

 

1320 zł

 

7.

 

pług wahadłowy 4-skibowy zawieszany

 

1994

 

1200 zł

 

120 zł

 

20 zł

1220 zł

 


Ogłoszenie o zawarciu umowy dla zamówienia publicznego w trybie
zapytania o cenę na dostawę węgla kamiennego dla potrzeb Zespołu Szkół
Nr 6 w ilości 150 ton w okresie od 15.10.2013 r. do 31.03.2014 r.


ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY
NA DOSTAWĘ WĘGLA KAMIENNEGO


ZESPÓŁ SZKÓŁ Nr 6 w Lubyczy Królewskiej

22-680 Lubycza Królewska, uL. Szkolna 2  TEL/FAX  84/66 17 041

Ogłasza

publiczny przetarg ustny w drodze licytacji na sprzedaż sprzętu

podstawa prawna § 8 ust. 1 i § 9 ust. 1 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 21 maja 2010 r. w sprawie sposobu i trybu gospodarowania składnikami majątku ruchomego, w który wyposażone są jednostki budżetowe ( Dz.U. Nr 114, poz. 761 z 2010 r. )

Sprzedaży w drodze określonego przetargu podlegają następujące składniki majątku ruchomego Zespołu Szkół Nr 6 :

Lp.

Nazwa sprzetu

Rok produkcji

Cena wywoławcza

wadium

Wysokość postąpienia

1.

samochód dostawczy FS Żuk A16

1990

900 zł

90 zł

10 zł

2.

samochód osobowy Fiat 126P 650

1992

450 zł

45 zł

10 zł

3.

kombajn zbożowy Bizon Super ZO56 z kabiną

1988

     7 400 zł

740 zł

80 zł

4.

kombajn do zbioru ziemniaków Anna Z-644

1977

6 200 zł

620 zł

70 zł

5.

rozsiewacz nawozów i wapna RCW – 3

1985

600 zł

60 zł

10 zł

 

6.

prasa zbierająca Z 223 zaczepiana

1988

1 300 zł

130 zł

20 zł

 

7.

 

pług wahadłowy 4-skibowy zawieszany

1994

 

1200 zł

 

120 zł

 

20 zł

2. W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne lub prawne, które wpłacą wadium w gotówce w wysokości 10% ceny wywoławczej, w dniu przetargu do godz.1000   w kasie Zespołu Szkół Nr 6 w Lubyczy Królewskiej (w siedzibie szkoły).

3.Przetarg odbędzie się w dniu 17 grudnia 2013 r. o godz.1100 w Zespole Szkół Nr 6 w Lubyczy Królewskiej

4. Przed otwarciem przetargu jego uczestnik winien przedłożyć komisji przetargowej dowód wpłaty wadium oraz dowód tożsamości.

5. Wadium wpłacone przez uczestnika, który wygrał przetarg zalicza się na poczet ceny nabycia sprzętu. Wpłacona kwota wadium przepada w razie uchylenia się uczestnika, który przetarg wygrał od podpisania umowy sprzedaży.

Pozostałym uczestnikom przetargu wadium zostanie zwrócone niezwłocznie po zakończeniu procedury przetargowej.

6. Nabywca sprzętu jest zobowiązany zapłacić cenę nabycia w dniu rozstrzygnięcia przetargu.

7. Zakupiony sprzęt należy odebrać na własny koszt i swoim staraniem, w terminie 7 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu.

8. Odpowiedzialność za zniszczenia powstałe wskutek niewłaściwie  wykonywanych prac związanych z załadunkiem i transportem nabytego sprzętu ponosi nabywca.

9. Sprzęt przeznaczony do sprzedaży można oglądać w dniach

od 28.11.2013r. do 16.12.2013 r. (w dni robocze ) w godz.

od 800 do 1500 w siedzibie Zespołu Szkół Nr 6 w Lubyczy Królewskiej,

10. Zespół Szkół Nr 6 zastrzega sobie możliwość unieważnienia procedury przetargowej bez podawania przyczyny. W tym przypadku wpłacone wadium podlega zwrotowi.

Szczegółowe informacje można uzyskać pod numerem tel. 502 267 339
 i na www.zs6lubycza@republika .pl

 


Regulamin Przetargu

Załącznik nr 1 do regulaminu

Załącznik nr 2 do regulaminu

Umowa - projektzs6lubycza@op.pl