REGULAMIN SZKOLNEGO KONKURSU literackiego, FOTOGRAFICZNEGO i plastycznego

„Szkoła w oczach ucznia”

 I. Organizator konkursu:

Zespół Szkół Nr 6 w Lubyczy Królewskiej zwany dalej organizatorem.

 II. Cele konkursu:

1.    Konkurs skierowany jest uczniów Zespołu Szkół Nr 6 w Lubyczy Królewskiej.

2.    Pobudzanie aktywności twórczej oraz popularyzacja amatorskiej twórczości artystycznej w dziedzinie  literackiej, plastyki i fotografii i informatyki wśród uczniów. 

3.    Wykształcenie umiejętności obserwacji najciekawszych zjawisk i miejsc.

4.    Rozwinięcie u uczniów umiejętności wykorzystywania nowoczesnych narzędzi i metod technologii informacyjnej i komunikacyjne.

5.    Utrwalenie w formie fotografii  czy rysunku  pięknych miejsc wokół szkoły.

6.    Przedstawienie historii naszej szkoły oraz jej dzisiejszego wizerunku.

7.    Uczczenie 40 - lecia powstania Szkoły w Lubyczy Królewskiej.

8.    Prezentacja osiągnięć uczestników konkursu.

III. Zasady konkursu

1. Czas trwania konkursu - od 26 stycznia 2012r. do 2 kwietnia 2012r.

2. Konkurs jest przeznaczony dla uczniów i nauczycieli Zespół Szkół Nr 6 w Lubyczy Królewskiej.

3. Przystąpienie do konkursu następuje przez zgłoszenie prac fotograficznych, plastycznych, literackich.

4. Przystępując do konkursu uczestnik akceptuje niniejszy regulamin, a w szczególności punkty 9 i 10 regulaminu, oraz zapewnia, że:

- posiada pełnię praw autorskich do zgłoszonej pracy,

- nie kopiuje fotografii czy form literackich stworzonych przez inne osoby.

5. Konkurs przeprowadzany jest kategoriach:

a) fotografia artystyczna- życie naszej szkoły, portrety lub fotografia reportażowa- nasza szkoła wczoraj i dziś

*       Jeden uczestnik może zgłosić do konkursu jedno zdjęcie pojedyncze lub 1 zestaw zdjęć (seria składająca się z maksimum 3 zdjęć, tworzących określona zamkniętą całość),

*      Wszystkie fotografie powinny mieć postać odbitki czarno – białej, w sepii lub kolorowej na papierze fotograficznym, w formacie minimum 13×18 cm, naklejone na biały brystol i zatytułowane (tytuł zdjęcia należy umieścić pod zdjęciem).Uczestnik może wykorzystać programy komputerowe
do obróbki zdjęć (zmodyfikować, unowocześnić, dodać efekty specjalne itp).

b) praca plastyczna lub informatyczna

*      Jeden uczestnik może zgłosić do konkursu jedną lub dwie prace plastyczne wykonane dowolną techniką o formacie nie większym niż A3.

*      Uczestnicy mogą wykonać  prezentację multimedialną , składającą się z maksymalnie 12 slajdów
w programie Power Point.

c) forma literacka

*      Jeden uczestnik może zgłosić do konkursu maksymalnie 3 formy literackie( np. fraszka, wiersz, esej, opowiadanie) napisane komputerowo, wielkość 12 pkt, czcionka Times New Roman.

 6. Na odwrocie każdej pracy należy umieścić imię , nazwisko i klasę lub dane grupy (w skład, której mogą wchodzić maksymalnie trzy osoby).

7. Oryginalne fotografie i inne prace należy zapisać na płycie CD załączonej do pracy w formacie plików JPEG lub PDF.

8. Prace konkursowe należy składać u wychowawców klas lub do biblioteki szkolnej w terminie
 do 2 kwietnia 2012 roku.

9. Zgłoszone prace będą eksponowane na wystawie pokonkursowej w budynku szkoły oraz na stronie internetowej naszej szkoły.

10. W przypadku prac nagrodzonych i wyróżnionych organizator zastrzega sobie prawo do ich nieodpłatnej publikacji w materiałach związanych z konkursem oraz promocją Zespołu Szkół Nr 6 w Lubyczy Królewskiej  z zaznaczeniem imienia i nazwiska autora.

 III. Zasady rozstrzygnięcia konkursu

1. Prace zostaną ocenione przez jury w składzie powołanym przez organizatora.

2. Ocena prac zgłoszonych do Konkursu będzie oparta na następujących kryteriach:

·         wartość merytoryczna prac,

·         oryginalność pomysłu wykonania pracy,

·         trafność doboru fotografii/prezentacji multimedialnej,

·         artystyczna strona pracy,

·         umiejętność przekazu informacji.

3. Nagrody będą przyznawane w kilku kategoriach niezależnie.

4. Jury zastrzega sobie prawo do przyznania wyróżnień.

5. Uczestnicy konkursu zostaną powiadomieni o czasie i miejscu rozstrzygnięcia konkursu oraz wręczenia nagród.

6. Organizator nie zwraca zgłoszonych prac.

7. Przewidziane atrakcyjne nagrody.

 IV. Postanowienia końcowe

1. Udział w konkursie jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na wykorzystywanie danych osobowych uczestnika.

2. Szczegółowe informacje i regulamin jest dostępny na stronie internetowej szkoły lub bibliotece szkolnej.

 

Organizatorzy

 

 

Sprawozdanie z Powiatowego Konkursy Fotograficznego pod hasłem „Przyłapani na czytaniu”

 

W dniu 1.04.2011r. w Zespole Szkół Nr 1 w Tomaszowie Lubelskim odbyło się rozdanie nagród w Powiatowym Konkursie Fotograficznym pod hasłem „Przyłapani na czytaniu”. Uczestnikami byli następujący uczniowie Zespołu Szkół Nr 6 w Lubyczy Królewskiej:

klasa I C

Cioch Kinga

Czapla Joanna

Sycz Janusz

klasa I L

Winiarska Dorota

klasa III A

Winiarczyk Bartomiej

klasa IV K

Mękal Barbara

Prace były przygotowane pod kierunkiem Agnieszki Osuch. 

Uczennica Barbara Mękal otrzymała wyróżnienie i nagrodę rzeczową, pozostali uczestniczy pamiątkowe dyplomy.